Aktive Ejeres kodeks for ansvarlig skatteadfærd

Skatteindtægter udgør en væsentlig del af et velfungerende samfund.

Internationalt har der været stigende fokus på at undgå aggressiv skatteplanlægning og opnå øget gennemsigtighed på skatteområdet. Dette har resulteret i en række vigtige internationale initiativer fra bl.a. OECD og EU. Endvidere har de fire danske pensionsfonde, ATP, PFA, PensionDanmark og Industriens Pension, offentliggjort et skattekodeks, der beskriver, hvordan eksterne kapitalforvaltere efter pensionsfondenes opfattelse bør opføre sig på skatteområdet.

Syv andre danske pensionskasser og seks fonde og foreninger har efterfølgende tilsluttet sig skattekodekset. Aktive Ejere hilser initiativet velkomment og ønsker at støtte og forpligte vores kapital- og venturefondsmedlemmer på pensionsfondenes principper og anbefalinger.

 Aktive Ejere har derfor formuleret dette kodeks for ansvarlig skatteadfærd og baseret det på de principper, pensionsfondene har udviklet. Det er et sæt fælles principper, som skitserer, hvordan Aktive Ejeres kapital- og venturefondsmedlemmer bør agere i skattemæssig sammenhæng. Ansvarlig adfærd er vigtigt for medlemmerne af Aktive Ejere. Derfor bygger dette kodeks for ansvarlig skatteadfærd videre på det, der gælder i brancheorganisationens vedtægter og etiske retningslinjer.

Det er Aktive Ejeres overbevisning, at ansvarlig adfærd opbygger tillid blandt investorer i almindelighed, blandt andre interessenter og i samfundet generelt.

1. Anvendelsesområde

1.1. Aktive Ejeres kodeks for ansvarlig skatteadfærd er gældende for venture- og kapitalfonde samt lignende alternative investeringsfonde, der er medlemmer af Brancheforeningen for Aktive Ejere i Danmark, jf. foreningens vedtægter §5, stk.1, pind 2 og 4.

1.2. For medlemmer af Aktive Ejere, hvor størstedelen af deres aktiviteter er placeret udenfor Danmark, gælder det, at det er den del af deres organisation, der er relevant for deres danske porteføljevirksomheder, der er omfattet af dette kodeks for ansvarlig skatteadfærd.


2. Aktive Ejeres forventninger til sine medlemmer

2.1. Aktive Ejere forventer, at dets medlemmer gennemgår og overholder Aktive Ejeres kodeks for ansvarlig skatteadfærd.

2.2. Aktive Ejere opfordrer medlemmer, der fraviger Aktive Ejeres skattekodeks, til at implementere og offentliggøre en skattepolitik, hvis en sådan ikke allerede foreligger, som omfatter forvalteren og/eller selskabet/fonden.

2.3. Medlemmerne skal gøre deres yderste for at sikre overholdelse af gældende skattelovgivning og -regler i de jurisdiktioner, hvor de har investerings- og/eller driftsaktiviteter. Medlemmerne skal gøre deres yderste for at sikre, at denne forpligtelse gælder tilsvarende for de virksomheder, som medlemmerne ejer eller investerer i.


3. Skatteplanlægning

3.1. Aktive Ejere accepterer ikke aggressiv skatteplanlægning. Aktive Ejere definerer aggressiv skatteplanlægning som udnyttelse af teknikaliteter i skatteregler eller udnyttelse af uoverensstemmelser mellem skatteregler (regelarbitrage) med henblik på kunstig nedbringelse af skattepligt.

3.2. Medlemmerne må gerne tilrettelægge deres forretning ud fra et skatteoptimeringsperspektiv, så længe det sker ud fra kommercielle overvejelser. Det er f.eks. acceptabelt at have som målsætning, at den samme fortjeneste på investering ikke skal beskattes flere gange. Inden for disse parametre kan man f.eks. gøre brug af følgende (listen er ikke udtømmende):

a. Generel brug af holdingselskaber (som ikke er omfattet af 4.3 nedenfor).

b. Generel brug af eventuelle dobbeltbeskatningsoverenskomster, hvor det er legitimt i forhold til substansen i forholdet.

c. Generel brug af nuværende og historiske skattemæssige tab samt fremførte skattemæssige underskud til reduktion af skattepligtig indtægt.

d. Generel brug af lånefinansiering (som ikke er omfattet af 3.3 nedenfor).

e. Brug af hybridenheder til ikke-aggressiv skatteplanlægning (f.eks. håndtering af indberetningsforpligtelser).

f. Brug af generelt tilgængelige, lokale skattemæssige incitamentsordninger som f.eks. afskrivning og/eller skattegodtgørelser. Aktive Ejere anerkender staters suveræne ret til at fastlægge deres egen skattepolitik, sådan at specifikke brancher eller områder promoveres, og medlemmers og porteføljevirksomheders ret til at gøre brug af sådanne incitamentsordninger.

3.3. Medlemmer af Aktive Ejere skal gøre deres yderste for ikke at tage del i aggressiv skatteplanlægning eller nogen form for skattemæssig strukturering, der strider mod gældende skattelovgivning eller lovens intentioner, herunder generelle bestemmelser til hindring af skatteundgåelse, eller mod nedenfor oplistede eksempler/principper:

a. Misbrug af beskatningsoverenskomster, hvor holdingselskaber, som ikke lever op til OECD’s prøvning af hovedformålet, anvendes med det ene eller primære formål at reducere eller undgå skatteindeholdelse.

b. Transfer pricing-planlægning, hvor risici og indtægter kunstigt flyttes til lande med lav beskatning.

c. Brug af finansielle instrumenter mhp. aggressiv skatteplanlægning

d. Brug af hybridenheder mhp. aggressiv skatteplanlægning.

e. Brug af højt gearede overtagelsesstrukturer i jurisdiktioner uden generelle rentebegrænsningsregler mhp. at reducere skattepligtig indtægt i strid med OECD- og EU-principperne.

4. Domicilering af holdingselskaber

4.1. Udgangspunktet for Aktive Ejere er brugen af indenlandske (ift. det pågældende porteføljeselskab) holdingselskaber, dvs. brug af danske holdingselskaber, hvis porteføljeselskabet er dansk.

4.2. Forudsat at kravene i dette kodeks i øvrigt overholdes, anerkender Aktive Ejere, at udenlandske holdingselskaber anvendes, når en anvendelse i begrundet i væsentlige kommercielle forhold.

4.3. Medlemmet skal sikre, at ingen holdingselskaber etableres eller bliver skattemæssigt hjemmehørende i jurisdiktioner, som på tidspunktet herfor er sortlistet, jf. pkt. 5.1.a og 5.1.b nedenfor.


5. Sortlistede jurisdiktioner

5.1. Medlemmet skal sikre, at der ikke investeres i selskaber etableret eller skattemæssigt hjemmehørende i:

a. jurisdiktioner der, på tidspunktet for medlemmets initiale investering, anses for at være ”not compliant” i henhold til evalueringsprocessen udarbejdet af OECD’s globale forum for gennemsigtighed og informationsudveksling i skatteanliggender, eller

b. jurisdiktioner, der på tidspunktet for medlemmets initiale investering, står opført på EU’s liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner.


6. Håndtering af skattemæssige og relaterede risici

6.1. Hvis en struktur sættes op, skal medlemmet sikre, at den overholder gældende skatteregler, og en erklæring herom skal indgå i rådgivningen om strukturering.

6.2. Hvor der investeres i lande uden for EU, EØS og/eller OECD, skal medlemmet bestræbe sig på, at der til skatteindberetning/compliance eller gennemgang af skatteindberetning/compliance bruges en anerkendt og uafhængig skatterådgiver.

6.3. Medlemmet forventes at oplyse fuldt ud om faktiske forhold, når det udbedes af kompetente skattemyndigheder.


7. Oplysningspligt og udveksling af grænseoverskridende skatteordninger (DAC6)

7.1. Medlemmet skal i alle sine investeringer og transaktioner at leve op til kravene om obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger i Rådets direktiv (EU) 2018/822 (“Direktivet om oplysningspligt”, hhv. en “Forpligtelse efter Direktivet om oplysningspligt”).


8. Håndhævelse af kodeks for ansvarlig skatteadfærd

8.1. Overholder et medlem af Aktive Ejere ikke de forpligtelser, der følger af dette kodeks for ansvarlig skatteadfærd, kan bestyrelsen for Aktive Ejere træffe beslutning om, at medlemmet ekskluderes af Brancheforeningen for Aktive Ejere i Danmark, jf. foreningens vedtægters §7.

8.2. Er der tvivl om et medlems overholdelse af forpligtelser, der følger af dette kodeks for ansvarlig skatteadfærd, skal medlemmet, efter anmodning fra Aktive Ejere, godtgøre, at der ikke sker brud på forpligtelserne.

8.3. Alle, af dette kodeks for ansvarlig skatteadfærd omfattede medlemmer af Aktive Ejere, skal årligt til Aktive Ejeres bestyrelse oplyse, om de overholder dette kodeks for ansvarlig skatteadfærd.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


© Created and hosted by Group Online.