Vedtægter for Aktive Ejere

Godkendt på generalforsamlingen den 24. juni 2020.

§ 1
Aktive Ejere har hjemsted i Københavns Kommune.

Foreningens danske navn er: Brancheforeningen for Aktive Ejere i Danmark.

Foreningens internationale navn er: Active Owners Denmark.

Foreningens navn forkortes: Aktive Ejere.

§ 2
Aktive Ejere har til formål at fremme medlemmernes interesser i relation til deres aktiviteter indenfor direkte og aktive investeringer.

§ 3
Aktive Ejeres mission er at skabe konkurrencedygtige rammer for aktivt ejerskab, herunder ved:

– at øge kendskabet til, hvordan aktive investorer arbejder og bidrager til samfundsøkonomien,

– at arbejde for at sikre branchen konkurrencedygtige rammebetingelser for at tiltrække kapital, investere og udøve aktivt ejerskab, og

– at udbyde aktiviteter som fremmer netværk, samarbejde og videndeling i branchen.

Aktive Ejere er uafhængig af særinteresser, der ikke vedrører foreningens formål og mission.

§ 4
Foreningens virksomhed udøves gennem generalforsamlingen, den valgte bestyrelse, forretningsudvalget samt et sekretariat.

§ 5
Medlemskab af Aktive Ejere sker efter ansøgning til sekretariatet, som også træffer beslutning om, hvorvidt optagelse kan finde sted, eventuelt efter samråd med bestyrelsen. I Aktive Ejeres regi findes syv typer af medlemskaber:

– Business angels.
– Venturekapitalfonde.
– Alternative investeringsfonde, som investerer i kapitalfonde m.v. (fund-of-funds).
– Kapitalfonde og lignende alternative investeringsfonde.
– Pensionskasser (for så vidt angår disses aktiviteter indenfor direkte investering).
– Private investeringsselskaber, herunder Family Offices.
– Rådgivere samt andre virksomheder og personer, der via deres erhverv har en nærtilknytning til foreningen formål og mission.

Hvis et potentielt medlem grundet sin virksomheds karakter ikke klart lader sig placere i én af de fem kategorier for medlemskab, skal bestyrelsen efter bedste skøn placere det potentielle medlem i en af kategorierne.

Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat foreningskontingent.

§ 6
Et medlem kan til enhver tid udmelde sig af foreningen. Et medlem, der ikke betaler kontingent eller falder uden for medlemskabskategorierne i § 5, skal udtræde af foreningen.

Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig meddelelse til sekretariatet inden udgangen af juni måned med økonomisk virkning fra kalenderårets udgang.

Udtrædende medlemmer kan ikke tilbagekræve indbetalt medlemskontingent.

Såfremt et medlem standser sine betalinger, træder i konkurs, indleder betalingsstandsning eller forhandling om offentlig eller privat akkord, eller beslutter en likvidation, betragtes dette som opsigelse af medlemskabet.

§ 7
Et medlem, som gennem sit virke skader foreningen og dens interesser, ikke overholder foreningens etiske retningslinjer, Aktive Ejeres retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde i Danmark eller Aktive Ejeres kodeks for ansvarlig skatteadfærd, eller som ikke betaler sit foreningskontingent, kan af bestyrelsen blive ekskluderet af foreningen.

Eksklusion af foreningen kan dog, såfremt det ekskluderede medlem ønsker det, efterprøves af førstkommende generalforsamling, hvor eksklusionen skal stadfæstes med et flertal bestående af 2/3 af de fremmødtes stemmer. I modsat fald anses eksklusionen for ikke at være gennemført.

I perioden frem til generalforsamlingen anses eksklusionen for at være gennemført. Emnet behandles under dagsordenspunktet ”Forslag fra bestyrelsen/medlemmerne”.

Bestyrelsens beslutning om eksklusion af et medlem meddeles straks medlemmet og gælder, fra meddelelsen er kommet frem.

Såfremt medlemmet ønsker eksklusionen afprøvet på førstkommende generalforsamling, skal dette meddeles sekretariatet inden tre uger, fra meddelelsen om eksklusion er kommet frem.

§ 8
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt.

§ 9
Indkaldelse med angivelse af dagsorden samt bestyrelsens forslag skal finde sted med 4 ugers varsel via Aktive Ejeres hjemmeside og e-mail. Det påhviler det enkelte medlem at sikre, at sekretariatet er i besiddelse af medlemmets til enhver tid gældende e-mail-adresse.
Regnskabet skal 14 dage før den ordinære generalforsamlings afholdelse kunne vises på Aktive Ejeres hjemmeside eller på forlangende.

Sager og forslag, som ønskes optaget på dagsordenen til behandling på generalforsamlingen, skal fremsendes med e-mail til Aktive Ejeres sekretariat senest 14 dage før generalforsamlingen.

Aktive Ejere skal via Aktive Ejeres hjemmeside og e-mail udsende indkomne forslag til foreningens medlemmer senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 10
Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter behandling af følgende punkter:

– Valg af dirigent.
– Bestyrelsens beretning om Aktive Ejeres virksomhed.
– Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
– Valg af bestyrelsesmedlemmer
– Valg af revisor.
– Fastsættelse af kontingent.
– Forslag fra bestyrelsen/medlemmerne.
– Eventuelt.

§ 11
Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder generalforsamlingen og sikrer, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.

§ 12
Generalforsamlingen er Aktive Ejeres højeste myndighed i alle anliggender.

§ 13
Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem med de begrænsninger, der følger af § 14 og § 15.

§ 14
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 1/6 af Aktive Ejeres stemmer er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt.

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, medmindre andet følger af nærværende vedtægter.

Hvis der er lige mange stemmer for og imod et forslag til beslutning, er forslaget ikke vedtaget.

Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, som følge af at det fornødne antal stemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, skal bestyrelsen inden tre uger indkalde til en ny generalforsamling.

En sådan generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af tilstedeværende repræsenterede medlemmer.

Hvis der inden afholdelse af en generalforsamling, er sket udmeldelse fra et medlem eller eksklusion af et medlem, medregnes disse ikke i opgørelsen af, om generalforsamlingen er beslutningsdygtig.

§ 15
Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot et af de tilstedeværende medlemmer ønsker dette.

Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem eller til bestyrelsen. Et fremmødt medlem kun kan medbringe tre fuldmagter. Der gælder ikke begrænsninger i antallet af fuldmagter, som kan gives til bestyrelsen. Fuldmagt skal gives skriftligt.

Ved valg af medlemmer til bestyrelsen i Aktive Ejere afgøres valget i tilfælde af stemmelighed ved lodtrækning.

Ved afstemning på generalforsamlingen har hvert medlem et antal stemmer svarende til det nærmeste antal hele tusinde kroner, der betales i kontingent.

Udmeldte (fra udmeldelsen er kommet frem til Aktive Ejere) og ekskluderede (fra eksklusionen er kommet frem fra Aktive Ejere) medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

§ 16
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder anledning dertil, samt når ønske herom via e-mail fremsendes til bestyrelsen af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 1/4 af det samlede antal stemmer.

Reglerne i §§ 9 og 11-15 gælder for afviklingen af den ekstraordinære generalforsamling, medmindre andet er angivet.

§ 17
Aktive Ejeres ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 10-14 bestyrelsesmedlemmer valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer er på valg hvert år. Der kan ske genvalg.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og udpeger formanden umiddelbart efter hver ordinær generalforsamling.

Valgbare er personer fra den overordnede ledelse i medlemsvirksomhederne. Hvervet er personligt og kan ikke ved fuldmagt delegeres til andre.

Såfremt et bestyrelsesmedlem skifter arbejdssted til en anden medlemsvirksomhed, men er medlem af den overordnede ledelse i denne medlemsvirksomhed, opfylder bestyrelsesmedlemmet stadig valgbarhedsbetingelsen og kan fortsætte sit virke i bestyrelsen.

Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke længere opfylder valgbarhedsbetingelsen, træffes der på næste bestyrelsesmøde med almindeligt flertal beslutning om bestyrelsesmedlemmets fortsatte virke i bestyrelsen.

Hvis det er formanden, der ikke længere opfylder valgbarhedsbetingelsen, skal der straks indkaldes til et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen med almindeligt flertal træffer beslutning om formandens fortsatte virke som formand i bestyrelsen.

Såfremt formanden ikke anses at kunne fortsætte som formand, fratræder denne som formand, og der udpeges en ny formand med almindeligt flertal. Der træffes med almindeligt flertal separat beslutning om den fratrådte formands fortsatte virke som almindeligt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen har ret til at tilknytte personer til bestyrelsesarbejdet, herunder foreningens revisor. De tilknyttede personer har dog ikke nogen indflydelse på stemmeafgivningen i bestyrelsen.

Bestyrelsen kan af sin midte vælge et forretningsudvalg bestående af formanden og indtil tre bestyrelsesmedlemmer.

Det er forretningsudvalgets opgave at varetage løbende opgaver på bestyrelsens vegne og at forberede kommende bestyrelsesmøder, herunder formulere foreningens holdning til aktuelle forhold og problemstillinger, der har betydning for foreningen og dens medlemmer.

§ 18
Bestyrelsen udpeger et sekretariat, der varetager foreningens løbende drift.

§ 19
Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, foretages suppleringsvalg på førstkommende generalforsamling, medmindre bestyrelsen derved bliver på mindre end 3 medlemmer. I sådanne tilfælde er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af bestyrelsesmedlemmerne kræver det.

Indkaldelse finder sted med 7 dages varsel via e-mail med angivelse af dagsorden. Det påhviler det enkelte medlem af bestyrelsen at sikre, at Aktive Ejere er i besiddelse af bestyrelsesmedlemmets til enhver tid gældende e-mail-adresse.

Over bestyrelsesmøderne føres et beslutningsreferat, som godkendes på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen træffer beslutning med simpel stemmeflerhed og er altid beslutningsdygtig uanset fremmøde. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der kan stemmes ved fuldmagt.

§ 20
Aktive Ejeres bestyrelse skal blandt foreningens medlemmer finde egnede kandidater til valg til bestyrelsen.

§ 21
Aktive Ejeres regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret. Årsregnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af Aktive Ejeres revisor valgt på Aktive Ejeres generalforsamling.

Sekretariatet indkasserer Aktive Ejeres indtægter og betaler regninger i forbindelse med den almindelige og løbende drift af Aktive Ejere. Sekretariatet fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter og udarbejder foreningens årsregnskab.

§ 22
Foreningen tegnes udadtil ved formandens og et bestyrelsesmedlems underskrift. Bestyrelsen kan delegere denne kompetence til sekretariatsledelsen.

Der påhviler ikke Aktive Ejeres medlemmer nogen personlig hæftelse for de af Aktive Ejere påhvilende forpligtelser, ligesom intet medlem kan gøre krav gældende overfor Aktive Ejeres formue.

§ 23
Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de fremmødte stemmer.

§ 24
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 9/10 majoritet blandt samtlige stemmeberettigede stemmer i foreningen. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages med 9/10 majoritet blandt de fremmødte stemmer. Uanset majoritetskravet i § 23 kan foranstående 1. og 2. punktum alene ændres med samme majoritet, som kræves til vedtagelse af foreningens opløsning.

Såfremt en generalforsamling vedtager at opløse foreningen, ophører bestyrelsen med at fungere, og generalforsamlingen nedsætter da et udvalg til afvikling af alle løbende sager. Ved Aktive Ejeres opløsning udbetales foreningens formue til et eller flere allerede stiftede legater, som understøtter, at der skabes konkurrencedygtige rammer for aktivt ejerskab i Danmark.

Såfremt et sådant legat ikke er stiftet, uddeles foreningens formue i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning.

§ 25
Investerende medlemmer vil videregive overordnet information om foretagne investeringer, exits, tilvejebragt kapital m.m. til Aktive Ejere, således at foreningen kan udarbejde informationsmateriale, herunder statistisk materiale, til dets medlemmer og til brug for foreningens arbejde.

Aktive Ejere behandler den modtagne information fortroligt, og information modtaget af medlemmer offentliggøres alene i summarisk form.

§ 26
Alle tvister og uoverensstemmelser, som direkte eller indirekte måtte udspringe af disse vedtægter eller dens fortolkning, skal med endelig og bindende virkning afgøres ved voldgift i Det Danske Voldgiftsinstitut i henhold til instituttets regler og efter dansk ret.

Skal voldgiftsretten bestå af en enevoldgiftsdommer, udpeges denne af instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler.

Vedtægterne er vedtaget ved stifternes beslutning den 15. marts 2000.
Vedtægterne er senest ændret på foreningens ordinære generalforsamling den 15. juni 2021.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


© Created and hosted by Group Online.