Etiske retningslinjer

Formålet med disse etiske retningslinjer er at opretholde etiske og professionelle normer for medlemmer af Aktive Ejere. Overtrædelse af de etiske retningslinjer kan medføre eksklusion i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser herom.

Grundlæggende principper

De grundlæggende principper i Aktive Ejeres etiske retningslinjer er, at medlemmer af Aktive Ejere vil:

  • Handle med integritet
  • Handle med fairness
  • Overholde løfter
  • Oplyse om interessekonflikter
  • Opretholde fortrolighed
  • Undgå at skade branchen

Handle med integritet

1. Medlemmerne vil drive forretning på en ansvarlig måde.

2. Investerende medlemmer, der er kapitalfonde, venturekapitalfonde eller andre alternative investeringsfonde, vil fastsætte og overholde principper for ESG. Øvrige investerende medlemmer vil aktivt arbejde med principper for ESG.

3. Medlemmerne vil overholde lovgivningen samt anden regulering, herunder andre etiske retningslinjer et medlem er omfattet af.

4. Investerende medlemmer vil arbejde for, at deres porteføljeselskaber overholder relevante principper i nærværende etiske retningslinjer, herunder pkt. 1, 3, 7, 10, 13, 14, 18 og 19.

5. Investerende medlemmerne, der modtager kapitalindskud fra investorer, vil overholde regler til forebyggelse af hvidvask, ligesom man vil forholde sig til, om investorerne må formodes at drive forretning på redelig vis.

6. Investerende medlemmer vil arbejde for, at deres ledelsesmedlemmer, medarbejdere, rådgivere, porteføljeselskaber etc. er bekendt med nærværende etiske retningslinjer.

7. Medlemmer vil undlade at medvirke til, at andre medlemmer overtræder nærværende retningslinjer.


Handle med fairness

8. Investerende medlemmer, der er helt eller delvist omfattet af Aktive Ejeres retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde, vil overholde disse og i øvrigt arbejde for, at omfattede porteføljevirksomheder overholder de relevante principper i Aktive Ejeres retningslinjer.

9. Investerende medlemmer, som har hovedsæde udenfor Danmark, og som er omfattet af et andet lands retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse, vil overholde sådanne retningslinjer.

10. Hvis et medlem begår fejl, skal medlemmet søge at rette fejlen og tilstræbe, at fejlen ikke gentager sig.

11. Investerende medlemmer vil aflægge retvisende årsrapporter og løbende rapporteringer.

12. Investerende Medlemmer vil inden indgåelse af aftaler med investorer i Investerende Medlemmer loyalt fremkomme med relevante oplysninger.

Overholde løfter

13. Medlemmerne vil alene afgive løfter, herunder ikke-juridisk bindende løfter, som medlemmet realistisk set forventer at kunne overholde, ligesom medlemmerne vil tilstræbe at overholde allerede afgivne løfter.

14. Investerende medlemmer vil tilstræbe, at indgåede aftaler ikke er uklare i deres regulering af parternes retsstilling.

15. Et investerende medlem vil give potentielle aftaleparter et realistisk billede af det investerende medlems økonomiske og kompetencemæssige formåen, således forhandlinger ikke indledes og gennemføres på basis af urigtige forudsætninger.


Oplyse om interessekonflikter

16. Medlemmerne vil vurdere deres habilitet i alle forhold, herunder i forhold til investeringssøgende virksomheder. Såfremt en interessekonflikt eller mulig interessekonflikt foreligger, vil medlemmerne loyalt oplyse herom og i øvrigt håndtere interessekonflikten eller den mulige interessekonflikt på passende vis.


Opretholde fortrolighed

17. Medlemmerne vil hemmeligholde og undlade at misbruge fortrolige oplysninger, de får kendskab til som udbyder, investor og låntager samt eventuelt som rådgiver for samme, herunder i forbindelse med forhandlinger om mulig indgåelse af aftale, også selvom udtrykkelig fortrolighedsaftale ikke er indgået.

18. Medlemmerne vil tage passende foranstaltninger for at tilstræbe, at fortrolige oplysninger kan hemmeligholdes.


Undgå at skade branchen

19. Medlemmerne vil ikke træffe beslutninger, der er skadelige for Aktive Ejeres omdømme eller omdømmet af de brancheinteresser, Aktive Ejere repræsenterer.

20. Investerende Medlemmer vil videregive overordnet information om foretagne investeringer, exits, tilvejebragt kapital m.m. til Aktive Ejere, således at foreningen kan udarbejde informationsmateriale, herunder statistisk materiale, til dets medlemmer og til brug for foreningens arbejde som meningsdanner og påvirker af den offentlige opinion. Aktive Ejere behandler den modtagne information fortroligt, og information modtaget af medlemmer offentliggøres alene i summarisk form.

Vedtaget af DVCA’s/Aktive Ejeres bestyrelse den 4. januar 2019

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


© Created and hosted by Group Online.