Skip to main content

Revisionen af FAIF-direktivet i nyhedsbrevet november 2021

6. december 2021

Hele Aktive Ejeres nyhedsbrev november 2021 kan læses her: Nyhedsbrev november 2021

En leder af Jonathan SH. Nielsen, direktør i Aktive Ejere

Kære medlem af Aktive Ejere,

Først og fremmest tak for et godt topmøde. Denne gang mødtes vi på landsholdets hotel Marienlyst i Helsingør, og det borger jo for en vis kvalitet. Jeg synes især, oplægget af Helle Thorning-Schmidt og den efterfølgende debat om, hvordan vi fremmer diversitet i branchen, vakte eftertanke. Det bliver et arbejde, vi kommer til at prioritere højt i sekretariatet og i dialogen med foreningens bestyrelse.

Det var også en stor fornøjelse, efter et års pause, atter at kunne belønne de ekstraordinære indsatser med priser for årets venturefond, årets kapitalfond, den særlige pris og som noget helt nyt den grønne pris. I kan læse mere om vinderne længere nede i dette nyhedsbrev.

Politisk og regulatorisk sker der en del i øjeblikket. I pressen har I kunnet se foreningen kritisere Skattestyrelsens voldsomme opstramning i forhold til skattekreditordning, som rammer de mange vækstvirksomheder, der er afhængige at it-udvikling. Vi har også kritiseret det lovudkast, der viser, at vores branche skal deltage i finansieringen af den såkaldte Arne-reform. Det har aldrig været lovgivers intention og savner i øvrigt rimelighed.

Lad mig endelig også fremhæve, at EU-Kommissionen netop har fremlagt sit længe ventede forslag til revision af FAIF-direktivet, altså direktivet om forvaltere af alternative investeringsfonde. Nu kommer det i høring og til behandling hos medlemsstaternes regeringer og i Europa-Parlamentet.

Revisionen forventes i hovedtræk at påvirke elementer som likviditetsstyring, depositarregler, rapporteringskrav og delegation. Aktive Ejere har lavet en første gennemgang af hovedpunkterne i et pre-udkast til det reviderede direktiv, og vil involvere foreningens udvalg i det videre interessevaretagelsesarbejde. Vi har fortsat også engageret partnerskab med PA-bureauet Rud Pedersen, ligesom vi er i tæt dialog med Invest Europe og vores nordiske søsterorganisationer.

Kommissionen ønsker at gøre det lettere for EU-virksomheder, at få adgang til finansiering ved at harmonisere de lovgivningsmæssige rammer for fonde, der udsteder lån til virksomheder. Disse fonde, opererer i dag under forskellige nationale regler.

EU-Kommissionen mener, at det fragmenterer det indre marked og begrænser konkurrencen mellem markedsdeltagerne. Ved at udvide virksomhedernes finansieringsmuligheder er ønsket, at nye regler vil sætte dem i stand til at vokse, finansiere innovation og nå deres grønne og digitale mål. 

I forhold til depositarkravet lyder det fra Kommissionen, at investorerne er bedre tjent, hvis reglerne ændres da ”det nuværende krav om, at en depositar skal placeres i samme medlemsstat som den udpegede AIF er vanskelig at opfylde på mindre markeder”, og manglende konkurrence kan øge priserne.

Kommissionen fremhæver også problemer, hvor en depositar forhindres i at udføre sine opgaver, når en fonds aktiver opbevares i centrale værdipapirdepoter. Det, mener kommission, kan hæmme en ordentlig informationsstrøm.

Ifølge Kommissionen har markedsdata, der er indsendt til tilsynsmyndighederne, ”huller eller mangler det nødvendige detaljeniveau, hvilket svækker myndighedernes evne til at identificere den afsmittende risici for det bredere finansielle marked”. Denne konklusion vækker bekymring, da det hurtigt kan blive rapporteringsskruen uden ende, og da dokumentationskrav kan opleves meget byrdefulde – især hvis man ikke har øje for proportionaliteten i kravene.

Med hensyn til delegering siger EU-Kommissionen, at forskellige tilgange i forskellige medlemsstater kan føre til uoverensstemmelser i niveauet for investorbeskyttelse og derfor mindske retssikkerheden. Den siger også, at der er behov for yderligere foranstaltninger til gennemførelse af direktivets krav, navnlig for at sikre tilstrækkelige menneskelige ressourcer til at udføre opgaver, hvor nogle funktioner delegeres til tredjeparter. En stor del af gennemførelsesbestemmelserne fra FAIF-direktivet bør overføres til UCITS’ lovgivningsmæssige rammer, hedder det.

I Aktive Ejere fortsætter vi som nævn interessevaretagelsesarbejdet på vegne af den danske del af branchen. Alle er velkommen til at henvende sig til sekretariatet, hvis der er input til det arbejde.

Med venlig hilsen

Jonathan SH. Nielsen

Direktør, Aktive Ejere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


© Created and hosted by Group Online.